หน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

การจัดแข่งขันต่างๆ นานานั้นไม่ได้อยู่ๆจะเกิดขึ้นกันได้ง่ายๆ เพราะต้องได้รับการรวมแรงร่วมใจกันจากหลายๆ ฝ่ายจึงจะสามารถเบ็ดเสร็จและกลายเป็นการแข่งขัน โดยทั้งนี้หลักๆ มีอะไรบ้าง

  1. กรรมการผู้อำนวยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จะมีหน้าที่ให้คำปรึกษากับคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อให้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะต่างๆในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและหาวิธีการต่างๆเพื่อเป็นการสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
  2. กรรมการจัดการแข่งขันจะมีหน้าที่ จัดระเบียบต่างๆในการแข่งขันให้ดำเนินการไปอย่างเรียบร้อย กำหนดระยะเวลาในการประชุมของผู้จัดการทีมรวมถึงจัดเตรียมเอกสารต่างๆในการเข้าร่วมประชุม เช่น พิธีเปิดการประชุมและพิธีปิดการประชุม กำหนดระยะเวลาในการแข่งขันพร้อมกับระเบียบของการแข่งขันครั้งนั้นด้วย ดำเนินงานถึงใบรายงานชื่อของผู้ตัดสินใบส่งตัวผู้เล่นและใบเปลี่ยนตัวผู้เล่นรวมถึงรายชื่อของผู้เล่นทีมต่างๆ พร้อมกับการทำหนังสือเชิญผู้จัดการทีมเข้าร่วมการประชุมและหารายชื่อของเด็กเก็บบอลข้างสนามด้วย
  3. ฝ่ายแพทย์และพยาบาลมีหน้าที่จัดตำแหน่งแพทย์และพยาบาลประจำสนามของการแข่งขัน จัดเตรียมรถพยาบาลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อมีเหตุฉุกเฉินจัดเตรียมเปลสนามและเปลสำหรับผู้เล่นรวมถึงหายารักษาโรคต่างๆ
  4. ฝ่ายเลขาธิการ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ถ้วยรางวัลในการแข่งขันและเหรียญรางวัลจัดทำสิ่งของที่ระลึกประจำทีมจัดห้องประชุมในการเข้าร่วมประชุมของผู้จัดการทีม ติดต่อพร้อมกับการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับออกหนังสือเชิญเพื่อเข้าร่วมการประชุมต่างๆ
  5. ฝ่ายสนามแข่งขัน มีหน้าที่ดังนี้ จัดหาสนามให้มีความเพียงพอต่อการแข่งขัน พร้อมกับอุปกรณ์ในการแข่งขันทุกชนิดและควรมีอุปกรณ์สำรองเพื่อป้องกันอุปกรณ์มีปัญหา จักชุดของนักกีฬาสำรองจำนวน 2 ชุด และชุดของผู้ตัดสินภายในสนาม