หลักการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจะสามารถจัดขึ้นมาต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่จะสามารถจัดขึ้นมาได้ก่อนที่จะจัดขึ้นต้องมีผู้รู้หรือผู้ที่มีความชำนาญในการรู้ถึงการเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างดีและที่สำคัญต้องทราบถึงข้อมูลของการจัดการแข่งขันขึ้นแล้วมีขั้นตอนอย่างไรบ้างและต้องคำนึงถึงในเรื่องต่อไปนี้

1 โครงการในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ก่อนที่จะมีการแข่งขันเกิดขึ้นมาต้องทราบชื่อเรื่องที่จะจัดขึ้นมา เช่นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อต้านภัยยาเสพติด การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อให้รักสุขภาพมากขึ้น หรือเป็นการจัดการแข่งขันเพื่อการกุศล เป็นต้น

2 ระเบียบของการแข่งขัน การที่จะจัดการแข่งขันต้องกำหนดข้อระเบียบต่างๆก่อนที่จะมีการแข่งขันเกิดขึ้นเพื่อให้ทีมที่จะลงสมัครควรเตรียมความพร้อมเรื่องใดบ้าง เช่น กำหนดว่าในการแข่งขันครั้งนี้สมัครได้ทั้งหมดกี่ทีม เมื่อนักกีฬาได้รับคาดโทษด้วยใบเหลืองหรือแดงควรทำอย่างไร สนามที่ใช้แข่งขันมีทั้งหมดกี่สนาม เป็นต้น

3 กำหนดการแข่งขัน การที่ได้กำหนดวันสมัครของแต่ละทีมรวมถึงวันที่มีการแข่งขันวันที่เท่าไรและสิ้นสุดวันที่เท่าไร เป็นต้น

การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนั้นจะช่วยให้ประชาชนมีกิจกรรมว่างให้เกิดประโยชน์และจะทำให้ห่างไกลจากยาเสพติดอีกดี และที่สำคัญเป็นสาเหตุให้ร่างกายมีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัย สมรรถภาพทางจิตใจหรือทางกายดีขึ้นมาด้วย ในระหว่างการแข่งขันอาจทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วยซึ่งจะทำให้เกิดรักใคร่ปรองดองกันในทีม หรือความมีน้ำใจนักกีฬาแก่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เช่นกัน